softwaregifts.nl

U vindt bij ons voornamelijk Giveaway en Promo software, dit is software van uitgevers die tijdelijk volledige versies van hun software ter promotie gratis weggeven. Dit doen ze om hun naams- bekendheid te vergroten, nieuwe klanten te werven of een nieuw product of nieuwe versie te promoten. Het gaat hier om software die volledig legaal te verkrijgen is. Verder vindt u op onze website freeware, reviews, tips en trucs, internet, tech, games, updates etc...